Apply Now

  Visit our portal page to begin your application today! It includes some easy to follow questions and the opportunity to submit your documents.

  MedAssist Portal screenshot

  START APPLICATION

  Contact Us

  A smiling male pharmacist

   

  Still have questions?
  We're always here to help. Whether you're a current participant or interested in joining, our team is here to support you. You can reach
  out to us through our online contact form, and we'll respond as soon as possible.

  Alternatively, you can give us a call or send us an email. We're happy to provide you with more information about MedAssist, help you
  navigate the application process, and address any concerns or feedback you may have. So don't hesitate to get in touch with us – we're here to help!

  Phone:
  (408) 970-2001

  Fax:
  (408) 885-4093

  Email:
  [email protected]

  Mailing Address:
  777 Turner Dr, Suite 330
  San Jose, CA 95128

  Hours:
  9:00 am – 5:00 pm
  Monday – Friday

  MedAssist Feedback

   


  MedAssist logo

  Learn More About MedAssist

  Ready to learn more about how our money back program can benefit you? Dive deeper into the program by exploring our website and discovering all the ways we can help you earn cash back. Don't miss out on this opportunity to save money and protect your health.

  A woman working on her laptop

  How to Apply

  Apply now and start enjoying the benefits of our money back program!

  Apply Now


  A mother and child smiling and rubbing noses

  FAQs

  Got questions about MedAssist?
  Check out our FAQs for answers to some of the most commonly asked questions.

  Get Answers


  A smiling woman meeting with another person

  Forms

  We have all the necessary forms ready for you to print. Visit our forms page for everything you need.

  Stay Organized

   

  Solicitar ahora

  Visite nuestra página del portal para comenzar con su solicitud hoy mismo. Incluye algunas preguntas fáciles de seguir y la oportunidad de enviar sus documentos.

  Captura de pantalla del Portal MedAssist

  COMENZAR SOLICITUD

  Contáctenos

  Contáctenos

   

  ¿Todavía tiene preguntas?
  Siempre estamos aquí para ayudar. Ya sea un participante actual o esté interesado en participar, nuestro equipo está aquí para ayudarle. Puede contactarnos a través de nuestro formulario de contacto en línea y le responderemos lo antes posible.

  También puede llamarnos o enviarnos un correo electrónico. Estaremos encantados de proporcionarle más información sobre MedAssist, ayudarlo en el proceso de solicitud y abordar cualquier duda u opinión que pueda tener. Así que no dude en contactarnos: ¡estamos aquí para ayudarlo!

  Teléfono:
  (408) 970-2001

  Fax:
  (408) 885-4093

  Correo electrónico:
  [email protected]

  Dirección postal:
  777 Turner Dr, Suite 330
  San Jose, CA 95128

  Horario:
  9:00 a. m. a 5:00 p. m.
  Lunes a viernes

  Opiniones sobre MedAssist

   


  Logo de MedAssist

  Obtenga más información sobre MedAssist

  ¿Quiere saber más sobre cómo puede beneficiarlo nuestro programa de devolución de dinero? Profundice en el programa al explorar nuestro sitio web y descubrir todas las formas en que podemos ayudarlo a obtener devoluciones en efectivo. No pierda esta oportunidad de ahorrar dinero y alcanzar sus objetivos financieros.

   

  Cómo solicitar

  Cómo solicitar

  Solicite ahora y empiece a disfrutar de los beneficios de nuestro programa de devolución de dinero.

  Solicitar ahora


  Preguntas frecuentes

  Preguntas frecuentes

  ¿Tiene preguntas sobre MedAssist?
  Consulte nuestras preguntas frecuentes para conocer las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.

  Obtener respuestas


  Ayuda en persona

  Formularios

  Tenemos todos los formularios necesarios listos para imprimir. Visite nuestra página de formularios para obtener todo lo que necesita.

  Manténgase organizado

  Nộp đơn bây giờ

  Truy cập trang cổng thông tin của chúng tôi để bắt đầu nộp đơn của quý vị ngay hôm nay! Trong đó bao gồm một số câu hỏi dễ theo dõi và cơ hội nộp giấy tờ của quý vị.

  Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin MedAssist

  BẮT ĐẦU NỘP ĐƠN

  Liên hệ với chúng tôi

  Liên hệ với chúng tôi

   

  Quý vị vẫn còn câu hỏi?
  Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Cho dù quý vị đang tham gia hay muốn tham gia chương trình, đội ngũ của chúng tôi đều luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua đơn liên hệ trên mạng và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. 

  Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi hay gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh được cung cấp thêm chi tiết về MedAssist cho quý vị, giúp quý vị thực hiện quy trình nộp đơn và giải quyết mọi sự quan tâm hoặc phản hồi có thể có của quý vị. Đừng do dự hãy liên hệ với chúng tôi – chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp!

  Điện thoại:
  (408) 970-2001

  Fax:
  (408) 885-4093

  Email:
  [email protected]

  Địa chỉ gửi thư:
  777 Turner Dr, Suite 330
  San Jose, CA 95128

  Giờ làm việc:
  9:00 sáng – 5:00 chiều
  Thứ Hai – Thứ Sáu

  Phản hồi về MedAssist

   


  MedAssist logo

  Tìm hiểu thêm về MedAssist

  Quý vị đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về cách thức mà chương trình hoàn lại tiền của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho quý vị chưa?  Tìm hiểu kỹ hơn về chương trình khi truy cập trang web của chúng tôi và khám phá tất cả cách thức mà chúng tôi có thể giúp quý vị nhận lại tiền.  Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tiết kiệm tiền và đạt được các mục tiêu tài chính của quý vị!

  Cách nộp đơn

  Cách nộp đơn

  Nộp đơn bây giờ và bắt đầu tận hưởng những lợi ích của chương trình hoàn tiền của chúng tôi!

  Nộp đơn bây giờ


  Các câu hỏi thường gặp

  Các câu hỏi thường gặp

  Quý vị có các câu hỏi gì về MedAssist?
  Xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất

  Xem các trả lời


  Mẫu đơn

  Mẫu đơn

  Chúng tôi có sẵn tất cả các mẫu đơn cần thiết để quý vị in ra.

  Luôn sắp xếp có tổ chức

  立即申請

  造訪我們的線上門戶頁面,立即開始申請!該頁面包括一些簡單的問題,並可以讓您提交文件。

  MedAssist 線上門戶螢幕擷取畫面

  開始申請

  聯絡我們

  審批流程

   

  有問題
  我們隨時為您提供協助。 無論您是否已經參與,還是有興趣加入,我們的團隊都在此為您提供協助。 您可以透過我們的線上聯絡表 聯絡我們,我們會儘快回覆您。

  或者,您可以給我們打電話或寄送電子郵件。 我們很樂意為您提供有關 MedAssist 的更多資訊,協助您瞭解申請流程,以及解決您可能有的任何疑慮或意見反饋。 請不要猶豫,與我們聯絡 — 我們隨時為您提供協助!

  電話:
  (408) 970-2001

  傳真:
  (408) 885-4093

  電子郵件:
  [email protected]

  郵寄地址:
  777 Turner Dr, Suite 330
  San Jose, CA 95128

  辦公時間:
  週一至週五
  上午 9點至 下午 5

  MedAssist 意見反饋

   


  MedAssist 標誌

  暸解更多關於 MedAssist

  是否準備深入暸解我們的退款計劃,知道如何讓您受惠?瀏覽我們的網站,發現我們可以協助您取得現金退款的所有方式,並更加深入瞭解本計劃。不要錯過這個省錢和實現財務目標的機會!

  如何申請

  如何申請

  立即申請,並開始享受我們退款計畫的好處!

  立即申請


  常見問題

  常見問題

  對 MedAssist 有疑問?
  查看我們的常見問題,瞭解一些最常見問題的答案。

  獲得答案


  表格

  表格

  我們已備妥所有必要表格供您列印。請造訪我們的表格頁面,獲取您所需要的一切。

   保持條理安排有序

   

   

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.