Apply Now

  Visit our portal page to begin your application today! It includes some easy to follow questions and the opportunity to submit your documents.

  MedAssist Portal screenshot

  START APPLICATION

  Feedback

  Your feedback is important to us! We're committed to providing the best possible experience for our program participants, and we welcome your suggestions, comments, and feedback. Whether you have a great idea for how we can improve our program or simply want to share your thoughts with us, we want to hear from you. You can send us your feedback through our online contact form, and we'll make sure it's passed along to the right team. We take all feedback seriously and use it to continuously improve our program, so thank you in advance for your input!

  MedAssist Feedback

  We're Here to Help You Every Step of the Way!

  We have temporarily moved and are not scheduling in-person appointments at this time. For assistance, please contact us at 408-970-2001. Thank you.

  Reach out to us
  Please call (408) 970-2001.
  We are open Monday - Friday,
  9:00am - 5:00pm.


  MedAssist logo

  Learn More About MedAssist

  Ready to learn more about how our money back program can benefit you? Dive deeper into the program by exploring our website and discovering all the ways we can help you earn cash back. Don't miss out on this opportunity to save money and protect your health.

  A woman working on her laptop

  How to Apply

  Apply now and start enjoying the benefits of our money back program!

  Apply Now


  A mother and child smiling and rubbing noses

  FAQs

  Got questions about MedAssist?
  Check out our FAQs for answers to some of the most commonly asked questions.

  Get Answers


  A smiling woman meeting with another person

  Contact Us

  We have all the necessary forms ready for you to print. Visit our forms page for everything you need.

  Stay Organized

  Solicitar ahora

  Visite nuestra página del portal para comenzar con su solicitud hoy mismo. Incluye algunas preguntas fáciles de seguir y la oportunidad de enviar sus documentos.

  Captura de pantalla del Portal MedAssist

  COMENZAR SOLICITUD

  Opiniones

  Sus opiniones son importantes para nosotros. Nos comprometemos a ofrecer la mejor experiencia posible a los participantes de nuestros programas, por lo que agradeceremos sus sugerencias, comentarios y opinionesYa sea que tenga una gran idea sobre cómo podemos mejorar nuestro programa o simplemente quiera compartir sus pensamientos con nosotros, queremos escucharlo. Puede enviarnos sus opiniones a través de nuestro formulario de contacto en línea, y nos aseguraremos de que lleguen al equipo adecuado. Nos tomamos muy en serio todas las opiniones y las utilizamos para mejorar continuamente nuestro programa, así que le agradecemos de antemano por su aporte.

  Opiniones sobre MedAssist

  ¡Estamos aquí para ayudarlo en cada paso!

  Nos hemos mudado temporalmente y no estamos programando citas en persona en este momento. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros llamando al 408-970-2001. Muchas gracias.

  Comuníquese con nosotros
  Llame al (408) 970-2001
  Abrimos de lunes a viernes,
  de 9:00 am a 5:00 pm.


  Logo de MedAssist

  Obtenga más información sobre MedAssist

  ¿Quiere saber más sobre cómo puede beneficiarlo nuestro programa de devolución de dinero? Profundice en el programa al explorar nuestro sitio web y descubrir todas las formas en que podemos ayudarlo a obtener devoluciones en efectivo. No pierda esta oportunidad de ahorrar dinero y alcanzar sus objetivos financieros.

  Cómo solicitar

  Cómo solicitar

  Solicite ahora y empiece a disfrutar de los beneficios de nuestro programa de devolución de dinero.

  Solicitar ahora


  Preguntas frecuentes

  Preguntas frecuentes

  ¿Tiene preguntas sobre MedAssist?
  Consulte nuestras preguntas frecuentes para conocer las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.

  Obtener respuestas


  Formularios

  Formularios

  Tenemos todos los formularios necesarios listos para imprimir. Visite nuestra página de formularios para obtener todo lo que necesita.

  Manténgase organizado

  Nộp đơn bây giờ

  Truy cập trang cổng thông tin của chúng tôi để bắt đầu nộp đơn của quý vị ngay hôm nay! Trong đó bao gồm một số câu hỏi dễ theo dõi và cơ hội nộp giấy tờ của quý vị.

  Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin MedAssist

  BẮT ĐẦU NỘP ĐƠN

  Phản hồi

  Phản hồi của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi! Chúng tôi cam kết đem lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho những người tham gia chương trình, chúng tôi hoan nghênh các đề nghị, nhận xét và phản hồi của quý vị. Dù quý vị có ý tưởng tuyệt vời về cách chúng tôi có thể cải thiện chương trình của mình hay chỉ đơn giản muốn chia sẻ suy nghĩ của quý vị với chúng tôi, chúng tôi đều rất muốn nghe ý kiến của quý vị. Quý vị có thể gửi phản hồi cho chúng tôi thông qua mẫu đơn liên hệ qua mạng và chúng tôi sẽ đảm bảo phản hồi đó được chuyển đến đội ngũ phù hợp. Chúng tôi nghiêm túc xem xét tất cả các phản hồi và dựa vào đó để không ngừng cải thiện chương trình của chúng tôi, nên chúng tôi xin cảm ơn quý vị trước vì những ý kiến đóng góp của quý vị!

  Phản hồi về MedAssist

  Ở đây chúng tôi hỗ trợ quý vị từng bước trong quá trình này!

  Chúng tôi đã tạm thời chuyển đi và không còn làm hẹn cho các cuộc hẹn vào gặp trực tiếp vào thời điểm này. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi số 408-970-2001. Cám ơn.

  Hãy liên hệ với chúng tôi
  Vui lòng gọi số (408) 970-2001.
  Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu,
  9:00 sáng - 5:00 chiều


  MedAssist logo

  Tìm hiểu thêm về MedAssist

  Quý vị đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về cách thức mà chương trình hoàn lại tiền của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho quý vị chưa? Tìm hiểu sâu hơn về chương trình bằng cách tham quan trang mạng của chúng tôi và khám phá tất cả cách thức mà chúng tôi có thể giúp quý vị nhận lại tiền. 

  Cách nộp đơn

  Cách nộp đơn

  Nộp đơn bây giờ và bắt đầu tận hưởng những lợi ích của chương trình hoàn tiền của chúng tôi!

  Nộp đơn bây giờ


  Các câu hỏi thường gặp

  Các câu hỏi thường gặp

  Quý vị có các câu hỏi gì về MedAssist?
  Xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất

  Xem các trả lời


  Mẫu đơn

  Mẫu đơn

  Chúng tôi có sẵn tất cả các mẫu đơn cần thiết để quý vị in ra.

  Luôn sắp xếp có tổ chức

  立即申請

  造訪我們的線上門戶頁面,立即開始申請!該頁面包括一些簡單的問題,並可以讓您提交文件。

  MedAssist 線上門戶螢幕擷取畫面

  開始申請

  意見反饋

  您的意見反饋對我們很重要!我們致力於提供最佳體驗給計劃參與者,我們歡迎您提出建議、評論和意見反饋。 無論您是對如何改進我們的計劃有好的建議,或者只是想與我們分享您的想法,我們都期待收到您的來信。 您可以從我們的線上的聯絡表寄送您的意見反饋,我們會確保將其轉交給合適的團隊。 我們會認真對待所有的意見反饋,並用來不斷改進我們的計劃,在此我們也先感謝您的意見!

  MedAssist 意見反饋

  我們會在每個步驟為您提供協助!

  我們目前暫時搬遷,故不安排面對面預約。如需協助,請致電 408-970-2001 與我們聯絡。 多謝!

  聯絡我們
  請致電 (408) 970-2001 。我們的辦公時間為週一至週五
  上午 9點至下午 5點。


  MedAssist 標誌

  暸解更多關於 MedAssist

  是否準備深入暸解我們的退款計劃,知道如何讓您受惠?瀏覽我們的網站,發現我們可以協助您取得現金退款的所有方式,並更加深入瞭解本計劃。不要錯過這個省錢和實現財務目標的機會!

  如何申請

  如何申請

  立即申請並開始透過我們退款計劃獲益!

  立即申請


  常見問題

  常見問題

  對 MedAssist 有疑問?
  查看我們的常見問題,瞭解一些最常見問題的答案。

  獲得答案


  表格

  表格

  我們已備妥所有必要表格供您列印。請造訪我們的表格頁面,獲取您所需要的一切。

   保持條理安排有序

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.