Apply Now

  Visit our portal page to begin your application today! It includes some easy to follow questions and the opportunity to submit your documents.

  MedAssist Portal screenshot

  START APPLICATION

  Appeals Process

  A man on the phone while reviewing his statement

   

  1. The County will issue a decision within thirty (30) calendar days of receiving a patient’s completed MedAssist Program Application.
  2. A patient who is denied may appeal the denial in writing. An appeal must contain the basis for the appeal and the requested relief. Appeal forms are available online or by contacting the MedAssist Team.
  3. Appeals must be received at the address below within thirty (30) calendar days of the denial:

   County of Santa Clara Health System Patient Business Services
   2325 Enborg Lane, Suite 440
   San Jose, CA 95128
   Attention: Revenue Cycle Director
  4. The Revenue Cycle Director will decide all initial appeals within thirty (30) calendar days.
  5. If the Revenue Cycle Director affirms the initial denial, a patient may submit a second written appeal. Any secondary appeal must be received by the County Health System Chief Financial Officer at the address listed below within thirty (30) calendar days of the initial appeal denial:

   County of Santa Clara Health System Finance Department
   2325 Enborg Lane, Suite 360
   San Jose, CA 95128
   Attention: Chief Financial Officer
  6. The Chief Financial Officer will decide all secondary appeals within thirty (30) calendar days.
  7. The decision on any second appeal will be final.

     We're Here to Help You Every Step of the Way!

  We have temporarily moved and are not scheduling in-person appointments at this time. For assistance, please contact us at 408-970-2001. Thank you.

  Reach out to us
  Please call (408) 970-2001.
  We are open Monday - Friday,
  9:00am - 5:00pm.


   

  MedAssist logo

  Learn More About MedAssist

  Ready to learn more about how our money back program can benefit you? Dive deeper into the program by exploring our website and discovering all the ways we can help you earn cash back. Don't miss out on this opportunity to save money and protect your health.

  A mother and child smiling and rubbing noses

  FAQs

  Got questions about MedAssist?
  Check out our FAQs for answers to some of the most commonly asked questions.

  Get Answers


  A smiling woman meeting with another person

  Forms

  We have all the necessary forms ready for you to print. Visit our forms page for everything you need.

  Stay Organized


  A male pharmacist on the phone helping a patient

  Contact Us

  Don't hesitate to visit our contact us page and reach out to our team for assistance.

  We’re Standing By

  Solicitar ahora

  Visite nuestra página del portal para comenzar con su solicitud hoy mismo. Incluye algunas preguntas fáciles de seguir y la oportunidad de enviar sus documentos.

  Captura de pantalla del Portal MedAssist

  COMENZAR SOLICITUD

  Proceso de apelación

  Proceso de apelación

   

  1. El Condado emitirá una decisión en un plazo de treinta (30) días de calendario a partir de haber recibido la solicitud del programa MedAssist completada por el paciente.
  2. El paciente al que se le deniegue la ayuda podrá apelar la denegación por escrito. Una apelación debe contener la base para la apelación y el alivio solicitado. Los formularios de apelación están disponibles en línea o poniéndose en contacto con el equipo MedAssist.
  3. Las apelaciones deben recibirse en la dirección indicada a continuación en un plazo de treinta (30) días de calendario a partir de la denegación:

   County of Santa Clara Health System Patient Business Services
   2325 Enborg Lane, Suite 440
   San Jose, CA 95128
   Attention: Revenue Cycle Director
  4. El Director del Ciclo de Ingresos (Revenue Cycle Director) decidirá todas las apelaciones iniciales en un plazo de treinta (30) días de calendario.
  5. Si el Director del Ciclo de Ingresos confirma la denegación inicial, el paciente podrá presentar una segunda apelación por escrito. Cualquier apelación secundaria deberá ser recibida por el Director Financiero del Sistema de Salud (Chief Financial Officer) del Condado en la dirección indicada a continuación en un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la denegación de la apelación inicial:

   County of Santa Clara Health System Finance Department
   2325 Enborg Lane, Suite 360
   San Jose, CA 95128
   Attention: Chief Financial Officer
  6. El Director Financiero decidirá todos los recursos secundarios en un plazo de treinta (30) días de calendario.
  7. La decisión sobre cualquier segunda apelación será definitiva.

   


   

  ¡Estamos aquí para ayudarlo en cada paso!

  Nos hemos mudado temporalmente y no estamos programando citas en persona en este momento. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros llamando al 408-970-2001. Muchas gracias.

  Comuníquese con nosotros
  Llame al (408) 970-2001
  Abrimos de lunes a viernes,
  de 9:00 am a 5:00 pm.


   

  Logo de MedAssist

  Obtenga más información sobre MedAssist

  ¿Quiere saber más sobre cómo puede beneficiarlo nuestro programa de devolución de dinero? Profundice en el programa al explorar nuestro sitio web y descubrir todas las formas en que podemos ayudarlo a obtener devoluciones en efectivo. No pierda esta oportunidad de ahorrar dinero y alcanzar sus objetivos financieros.

  Preguntas frecuentes

  Preguntas frecuentes

  ¿Tiene preguntas sobre MedAssist?
  Consulte nuestras preguntas frecuentes para conocer las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes

  Obtener respuestas


  Formularios

  Formularios

  Tenemos todos los formularios necesarios listos para imprimir. Visite nuestra página de formularios para obtener todo lo que necesita.

  Manténgase organizado


  Contáctenos

  Contáctenos

  No dude en visitar nuestra página de contacto y ponerse en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda.

  Estamos a su disposición

  Nộp đơn bây giờ

  Truy cập trang cổng thông tin của chúng tôi để bắt đầu nộp đơn của quý vị ngay hôm nay! Trong đó bao gồm một số câu hỏi dễ theo dõi và cơ hội nộp giấy tờ của quý vị.

  Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin MedAssist

  BẮT ĐẦU NỘP ĐƠN

  Appeals Process

  Khiếu nại

   

  1. Hạt sẽ ban hành quyết định trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được đơn đăng ký chương trình MedAssist đã hoàn tất của bệnh nhân.
  2. Một bệnh nhân bị từ chối có thể yêu cầu xem xét lại việc từ chối bằng văn bản. Đơn yêu cầu xem xét lại phải có căn cứ yêu cầu xem xét lại và có yêu cầu xin trợ giúp. Các mẫu đơn yêu cầu xem xét lại có sẵn trên mạng hoặc bằng cách liên hệ với đội ngũ MedAssist.
  3. Yêu cầu xem xét lại phải được nhận theo địa chỉ dưới đây trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày từ chối:

   County of Santa Clara Health System Patient Business Services
   2325 Enborg Lane, Suite 440
   San Jose, CA 95128
   Attention: Revenue Cycle Director
  4. Giám đốc Revenue Cycle sẽ có quyết định cho mọi yêu cầu xem xét lại lần đầu trong vòng ba mươi (30) ngày.
  5. Nếu giám đốc của Revenue Cycle xác nhận là đã từ chối lần đầu, bệnh nhân có thể gửi đơn yêu cầu xem xét lại bằng văn bản lần thứ hai. Trưởng phòng Chief Financial Officer của Hệ thống y tế của Hạt phải nhận được các yêu cầu xem xét lại thứ hai theo địa chỉ dưới đây trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày từ chối yêu cầu xem xét lại lần đầu:

   County of Santa Clara Health System Finance Department
   2325 Enborg Lane, Suite 360
   San Jose, CA 95128
   Attention: Chief Financial Officer
  6. Trưởng phòng Chief Financial Officer sẽ quyết định tất cả các yêu cầu xem xét lại lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày.
  7. Quyết định cho các yêu cầu xem xét lại lần thứ hai sẽ là quyết định cuối cùng.

   


   

  Ở đây chúng tôi hỗ trợ quý vị từng bước trong quá trình này!

  Chúng tôi đã tạm thời chuyển đi và không còn làm hẹn cho các cuộc hẹn vào gặp trực tiếp vào thời điểm này. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi số 408-970-2001. Cám ơn.

  Hãy liên hệ với chúng tôi
  Vui lòng gọi số (408) 970-2001.
  Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu,
  9:00 sáng - 5:00 chiều


   

  MedAssist logo

  Tìm hiểu thêm về MedAssist

  Quý vị đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về cách thức mà chương trình hoàn lại tiền của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho quý vị chưa?  Tìm hiểu kỹ hơn về chương trình khi truy cập trang web của chúng tôi và khám phá tất cả cách thức mà chúng tôi có thể giúp quý vị nhận lại tiền.  Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tiết kiệm tiền và đạt được các mục tiêu tài chính của quý vị!

  Các câu hỏi thường gặp

  Các câu hỏi thường gặp

  Quý vị có các câu hỏi gì về MedAssist?
  Xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất

  Xem các trả lời


  Mẫu đơn

  Mẫu đơn

  Chúng tôi có sẵn tất cả các mẫu đơn cần thiết để quý vị in ra.

  Luôn sắp xếp có tổ chức


  Liên hệ với chúng tôi

  Liên hệ với chúng tôi

  Đừng do dự truy cập trang liên hệ với chúng tôi và liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Chúng tôi trông chờ quý vị

  立即申請

  造訪我們的線上門戶頁面,立即開始申請!該頁面包括一些簡單的問題,並可以讓您提交文件。

  MedAssist 線上門戶螢幕擷取畫面

  開始申請

  上訴程序

  上訴

   

  1. 縣府會在收到患者填妥完整的MedAssist 計劃申請之後三十 (30) 個日曆日內做出決定。
  2. 被拒絕的患者可以書面形式針對拒絕提出上訴。上訴必須包含上訴的理由依據和希望要求的救濟。上訴表格可在線取得,也可聯繫MedAssist團隊。
  3. 上訴必須自拒絕日後三十 (30) 個日曆日內在以下的地址收達:

   County of Santa Clara Health System Patient Business Services
   2325 Enborg Lane, Suite 440
   San Jose, CA 95128
   Attention: Revenue Cycle Director
  4. 收入週期主任(Revenue Cycle Director)將會在三十 (30) 個日曆日內決定所有首次上訴。
  5. 如果收入週期主任維持原來的首次拒絕,患者可以提交第二次書面上訴。任何二次上訴必須自首次上訴被拒絕日後的三十 (30) 個日曆日內,由本縣衛生系統首席財務官 (Chief Financial Officer) 在以下的地址收達:

   County of Santa Clara Health System Finance Department
   2325 Enborg Lane, Suite 360
   San Jose, CA 95128
   Attention: Chief Financial Officer
  6. 席財務官將會在三十 (30) 個日曆日內決定所有的二次上訴。
  7. 任何二次上訴的決定就是最終裁定。

   


   

  我們會在每個步驟為您提供協助!

  我們目前暫時搬遷,故不安排面對面預約。如需協助,請致電 408-970-2001 與我們聯絡。 多謝!

  聯絡我們
  請致電 (408) 970-2001 。我們的辦公時間為週一至週五
  上午 9點至下午 5點。


   

  MedAssist 標誌

  瞭解更多關於 MedAssist

  準備好要深入暸解我們的退款計劃,讓您知道如何受惠了嗎? 瀏覽我們的網站,深入瞭解本計劃,發現我們如何協助您領得現金退款的所有方式。 不要錯過這個省錢和實現財務目標的機會!

  常見問題與解答

  常見問題

  MedAssist 有疑問?
  查看我們的常見問題,瞭解一些最常見問題的答案。

  獲得答案


  親自協助(額外提供)

  表格

  We have all the necessary forms ready for you to print. Visit our forms page for everything you need.

   保持條理安排有序


  聯絡我們

  聯絡我們

  請隨時造訪我們「聯絡我們」頁面,聯絡我們的團隊尋求協助。

  我們隨時為您提供協助

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.