Apply Now

  Visit our portal page to begin your application today! It includes some easy to follow questions and the opportunity to submit your documents.

  MedAssist Portal screenshot

  START APPLICATION

  Resources  We're Here to Help You Every Step of the Way!

  We have temporarily moved and are not scheduling in-person appointments at this time. For assistance, please contact us at 408-970-2001. Thank you.

  Reach out to us
  Please call (408) 970-2001.
  We are open Monday - Friday,
  9:00am - 5:00pm.


  MedAssist logo

  Learn More About MedAssist

  Ready to learn more about how our money back program can benefit you? Dive deeper into the program by exploring our website and discovering all the ways we can help you earn cash back. Don't miss out on this opportunity to save money and protect your health.

  A mother and child smiling and rubbing noses

  FAQs

  Got questions about MedAssist?
  Check out our FAQs for answers to some of the most commonly asked questions.

  Get Answers


  A smiling woman meeting with another person

  Forms

  We have all the necessary forms ready for you to print. Visit our forms page for everything you need.

  Stay Organized


  A male pharmacist on the phone helping a patient

  Contact Us

  Don't hesitate to visit our contact us page and reach out to our team for assistance.

  We’re Standing By

  Solicitar ahora

  Visite nuestra página del portal para comenzar con su solicitud hoy mismo. Incluye algunas preguntas fáciles de seguir y la oportunidad de enviar sus documentos.

  Captura de pantalla del Portal MedAssist

  COMENZAR SOLICITUD

  Resources  ¡Estamos aquí para ayudarlo en cada paso!

  Nos hemos mudado temporalmente y no estamos programando citas en persona en este momento. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros llamando al 408-970-2001. Muchas gracias.

  Comuníquese con nosotros
  Llame al (408) 970-2001
  Abrimos de lunes a viernes,
  de 9:00 am a 5:00 pm.


  Logo de MedAssist

  Obtenga más información sobre MedAssist

  ¿Quiere saber más sobre cómo puede beneficiarlo nuestro programa de devolución de dinero? Profundice en el programa al explorar nuestro sitio web y descubrir todas las formas en que podemos ayudarlo a obtener devoluciones en efectivo. No pierda esta oportunidad de ahorrar dinero y alcanzar sus objetivos financieros.

  Preguntas frecuentes

  Preguntas frecuentes

  ¿Tiene preguntas sobre MedAssist?
  Consulte nuestras preguntas frecuentes para conocer las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes.

  Obtener respuestas


  Formularios

  Formularios

  Tenemos todos los formularios necesarios listos para imprimir. Visite nuestra página de formularios para obtener todo lo que necesita.

  Manténgase organizado


  Contáctenos

  Contáctenos

  No dude en visitar nuestra página de contacto y ponerse en contacto con nuestro equipo para obtener ayuda.

  Estamos a su disposición

   

  Nộp đơn bây giờ

  Truy cập trang cổng thông tin của chúng tôi để bắt đầu nộp đơn của quý vị ngay hôm nay! Trong đó bao gồm một số câu hỏi dễ theo dõi và cơ hội nộp giấy tờ của quý vị.

  Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin MedAssist

  BẮT ĐẦU NỘP ĐƠN

  Các nguồn hỗ trợ  Ở đây chúng tôi hỗ trợ quý vị từng bước trong quá trình này!

  Chúng tôi đã tạm thời chuyển đi và không còn làm hẹn cho các cuộc hẹn vào gặp trực tiếp vào thời điểm này. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi số 408-970-2001. Cám ơn.

  Hãy liên hệ với chúng tôi
  Vui lòng gọi số (408) 970-2001.
  Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu,
  9:00 sáng - 5:00 chiều


  MedAssist logo

  Tìm hiểu thêm về MedAssist

  Quý vị đã sẵn sàng tìm hiểu thêm về cách thức mà chương trình hoàn lại tiền của chúng tôi có thể mang lại lợi ích cho quý vị chưa? Tìm hiểu sâu hơn về chương trình bằng cách tham quan trang mạng của chúng tôi và khám phá tất cả cách thức mà chúng tôi có thể giúp quý vị nhận lại tiền.

  Các câu hỏi thường gặp

  Các câu hỏi thường gặp

  Quý vị có các câu hỏi gì về MedAssist?
  Xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất

  Xem các trả lời


  Mẫu đơn

  Mẫu đơn

  Chúng tôi có sẵn tất cả các mẫu đơn cần thiết để quý vị in ra.

  Luôn sắp xếp có tổ chức


  Liên hệ với chúng tôi

  Liên hệ với chúng tôi

  Đừng do dự truy cập trang liên hệ với chúng tôi và liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để được hỗ trợ.

  Chúng tôi trông chờ quý vị

   

  立即申請

  造訪我們的線上門戶頁面,立即開始申請!該頁面包括一些簡單的問題,並可以讓您提交文件。

  MedAssist 線上門戶螢幕擷取畫面

  開始申請

  資源  我們會在每個步驟為您提供協助!

  我們目前暫時搬遷,故不安排面對面預約。如需協助,請致電 408-970-2001 與我們聯絡。 多謝!

  聯絡我們
  請致電 (408) 970-2001 。我們的辦公時間為週一至週五
  上午 9點至下午 5點。


  MedAssist 標誌

  暸解更多關於 MedAssist

  是否準備深入暸解我們的退款計劃,知道如何讓您受惠?瀏覽我們的網站,發現我們可以協助您取得現金退款的所有方式,並更加深入瞭解本計劃。不要錯過這個省錢和實現財務目標的機會!

  常見問題

  常見問題

  對 MedAssist 有疑問?
  查看我們的常見問題,瞭解一些最常見問題的答案。

  獲得答案


  表格

  表格

  我們已備妥所有必要表格供您列印。請造訪我們的表格頁面,獲取您所需要的一切。

   保持條理安排有序


  聯絡我們

  聯絡我們

  請隨時造訪我們「聯絡我們」頁面,聯絡我們的團隊尋求協助。

  我們隨時為您提供協助

   

  ©2024 County of Santa Clara. All rights reserved.